Vyhledvn

Reklaman d


REKLAMAN D
pro prodej zbo

EuroDistribution s.r.o., se sdlem Rohova 145/14, 130 00 Praha 3; I: 276 84 750, DI: CZ27684750, zapsna v obchodnm rejstku vedenm KS v Praze, oddl C, vloka 201063

lnek 1
vodn ustanoven

Prva kupujcho z vadnho plnn (dle jen “reklamace“) mus bt vdy uplatnna v souladu s tmto reklamanm dem. Zleitosti tmto reklaman dem neupraven se d prvnm dem esk republiky. Prodvajc seznm kupujcho s tmto reklamanm dem vhodnm zpsobem a na dost kupujcho mu jej ped v textov podob. Tento reklaman d je v souladu se zkonem . 89/2012 Sb. Obansk zkonk a zkonem . 634/1992 Sb. o ochran spotebitele v platnm znn.

Prodvajc neodpovd za vady v tchto ppadech:
  • je-li vada je na vci v dob pevzet a pro takovou vadu je sjednna sleva z kupn ceny,
  • jde-li o zbo pouit a vada odpovd me pouvn nebo opoteben, kter mlo zbo pi pevzet kupujcm,
  • vada vznikla na vci opotebenm zpsobenm obvyklm uvnm, nebo vyplv-li to z povahy vci (nap. uplynutm ivotnosti),
  • je zpsobena kupujcm a vznikla nesprvnm uvnm, skladovnm, nesprvnou drbou, zsahem kupujcho i mechanickm pokozenm,
  • vada vznikla v dsledku vnj udlosti mimo vliv prodvajcho.

lnek 2
Uplatnn reklamace

Kupujc m prvo uplatnit reklamaci u prodvajcho, v kterkoliv jeho provozovn, v n je pijet reklamace mon s ohledem na sortiment prodvanho zbo, ppadn i v jeho sdle nebo mst podnikn. Prodvajc zabezpeuje ptomnost pracovnka povenho pijmat reklamace po celou provozn dobu. Reklamaci lze rovn uplatnit u osoby, kter je k tomu urena v potvrzen, kter prodvajc kupujcmu vydal, na tence i v zrunm list, je-li uren osoba v mst prodvajcho nebo v mst kupujcmu blim.

Kupujc je povinen prokzat, e mu nle prvo uplatnit reklamaci, zejmna doloit datum koup, a to bu pedloenm prodejnho dokladu, potvrzen o povinnostech prodvajcho z vadnho plnn zrunho listu, pop. jinm vrohodnm zpsobem. Kupujc nen oprvnn uplatnit reklamaci na vadu, kter byla vytkna ji v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta pimen sleva z kupn ceny.

Pokud by uplatnn prva z vad mlo spotebiteli init znan obte, zejmna proto, e vc nen mon dopravit do msta uplatnn reklamace bnm zpsobem i se jedn o zbo, kter je zamontovan i soust nemovitosti, posoud prodvajc vadu po dohod s kupujcm bu na mst, nebo jinm zpsobem. Kupujc je v takovm ppad povinen poskytnout prodvajcmu potebnou souinnost.

lnek 3
Lhta pro uplatnn prv

Kupujc me sv prva z vadnho plnn uplatnit ve lht 24 msc od pevzet zbo. U pouitho zbo lze lhtu pro uplatnn prv z vadnho plnn zkrtit na 12 msc, takov zkrcen lhty vyzna prodvajc v potvrzen o povinnostech z vadnho plnn nebo na prodejnm dokladu. Po uplynut lhty nelze prvo z vad u prodvajcho uplatnit, ledae se smluvn strany dohodnou jinak nebo prodvajc i vrobce poskytne zvltn zruku za jakost nad rmec jeho zkonnch povinnost.

Kupujc sv prva z vadnho plnn uplatn bez zbytenho odkladu pot, co zjist, e na zbo je vada. Prodvajc neodpovd za zvten rozsahu pokozen, pokud kupujc zbo uv, akoliv o vad v. Uplatn-li kupujc vi prodvajcmu vadu oprvnn, neb lhta pro uplatnn prv z vadnho plnn po dobu, po kterou je zbo v oprav a kupujc je neme uvat.

Kupujc bere na vdom, e v ppad vmny zbo v rmci vyzen reklamace neb nov lhta pro uplatnn prv z vadnho plnn. Lhta skon 24 msc od pevzet po koupi reklamovanho zbo.

Lhtu k uplatnn prv z vad nelze povaovat za stanoven ivotnosti zbo, ta se li s ohledem na vlastnosti vrobku, jeho drbu a sprvnost a intenzitu uvn nebo dohodu mezi kupujcm a prodvajcm.

lnek 4
Vyzen reklamace

Prodvajc je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve sloitjch ppadech do t pracovnch dn. Do tto lhty se nezapotv doba potebn k odbornmu posouzen vady. Prodvajc je povinen vydat kupujcmu psemn potvrzen, ve kterm uvede datum a msto uplatnn reklamace, charakteristiku vytkan vady, kupujcm poadovan zpsob vyzen reklamace a zpsob jakm bude kupujc informovn o jejm vyzen. Reklamace vetn odstrann vady mus bt vyzena bez zbytenho odkladu, nejpozdji do 30 dn ode dne uplatnn reklamace, pokud se prodvajc s kupujcm nedohodne na del lht. Pipadne-li posledn den lhty na sobotu, nedli nebo svtek, je poslednm dnem lhty pracovn den nejble nsledujc. Marn uplynut tto lhty se povauje za podstatn poruen smlouvy. Zpsob vyzen reklamace a dobu jejho trvn je prodvajc povinen kupujcmu psemn potvrdit. Kupujc nen oprvnn bez souhlasu prodvajcho mnit jednou zvolen zpsob vyzen reklamace vyjma situace, kdy jm zvolen zpsob een nen mono vbec nebo vas uskutenit.

Kupujc je povinen pevzt si reklamovan zbo do 30 dn ode dne, kdy mla bt reklamace nejpozdji vyzena, po tto dob je prodvajc oprvnn tovat si pimen skladn i zbo svpomocn prodat na et kupujcho. O tomto postupu mus prodvajc kupujcho pedem upozornit a poskytnout mu pimenou dodatenou lhtu k pevzet zbo.

lnek 5
Jakost pi pevzet

Prodvajc prohlauje, e zbo pedv kupujcmu v souladu s ustanovenm § 2161 obanskho zkonku, tedy:
  • zbo m vlastnosti, kter si kupujc s prodvajcm ujednali, a chyb-li ujednn, takov vlastnosti, kter prodvajc nebo vrobce popsal nebo kter kupujc oekval s ohledem na povahu zbo a na zklad reklamy jimi provdn,
  • zbo se hod k elu, kter pro jej pouit prodvajc uvd nebo ke ktermu se vc tohoto druhu obvykle pouv,
  • zbo je vc v odpovdajcm mnostv, me nebo hmotnosti a
  • zbo vyhovuje poadavkm prvnch pedpis.
V ppad, e zbo pi pevzet kupujcm neodpovd ve uvedenm poadavkm, m kupujc prvo na dodn novho zbo bez vad, pokud to nen vzhledem k povaze vci nepimen. Pokud se vada tk pouze sousti vci, me kupujc poadovat jen vmnu sousti; nen-li to mon, me odstoupit od smlouvy a poadovat vrcen kupn ceny v pln vi. Je-li to vak vzhledem k povaze vady nemrn, zejmna lze-li vadu odstranit bez zbytenho odkladu, m kupujc prvo na bezplatn odstrann vady.

Neodstoup-li kupujc od smlouvy nebo neuplatn-li prvo na dodn novho zbo bez vad, na vmnu jeho sousti nebo na opravu, me poadovat pimenou slevu z kupn ceny. Kupujc m prvo na pimenou slevu i v ppad, e mu prodvajc neme dodat nov zbo bez vad, vymnit jeho soust nebo zbo opravit, jako i v ppad, e prodvajc nezjedn npravu v pimen dob nebo e by zjednn npravy spotebiteli psobilo znan obte.

Projev-li se vada v prbhu esti msc od pevzet, m se za to, e vc byla vadn ji pi pevzet.

lnek 6
Odpovdnost prodvajcho za vadu, kter je podstatnm a nepodstatnm poruenm smlouvy

Odpovdnost prodvajcho za vady, kter jsou podstatnm nebo nepodstatnm poruenm smlouvy, se pouije na vady zbo vznikl v dob 24 msc od pevzet, a to pro vady, u kterch se neuplatn odpovdnost za jakost pi pevzet podle l. 5. Vada je povaovna za podstatn poruen smlouvy v ppad, kdy by kupujc smlouvu neuzavel v ppad, e by vadu pi uzavrn smlouvy pedvdal, v ostatnch ppadech se jedn o vadu, kter nen podstatnm poruenm smlouvy.

Je-li vada podstatnm poruenm smlouvy, m kupujc dle sv volby prvo na dodn nov vci, opravu, pimenou slevu nebo na odstoupen od smlouvy (s prvem na vrcen kupn ceny v pln vi). Je-li vada nepodstatnm poruenm smlouvy, m kupujc prvo na odstrann vady nebo pimenou slevu.

Prvo na dodn nov bezvadn vci, vmnu sousti, slevu z ceny nebo odstoupen od smlouvy m kupujc bez ohledu na charakter vady, pokud neme vc dn uvat pro opakovan vskyt vady po oprav nebo pro vt poet vad.

lnek 7
Nklady reklamace a een spor

Je-li reklamace uznna za oprvnnou, m kupujc prvo na hradu eln vynaloench nklad spojench s uplatnnm svho prva.

V ppad, e prodvajc reklamaci zamtne jako neoprvnnou, me se kupujc, nebo po dohod s prodvajcm ob strany, obrtit na soudnho znalce z oboru a vydat si zpracovn nezvislho odbornho posouzen vady.

Nedojde-li k dohod mezi kupujcm a prodvajcm, me se kupujc obracet na existujc systmy mimosoudnch een spotebitelskch spor zejmna na systm www.vasestiznosti.cz, ppadn na pslun soud.

lnek 8
Smluvn zruka za jakost

Poskytl-li prodvajc nad rmec svch zkonnch povinnost zruku za jakost, jej uplatnn se d tmto reklamanm dem, pokud potvrzen o povinnostech prodvajcho z vadnho plnn (zrun list) nebo smlouva nestanov nco jinho.

Tento reklaman d je inn od 23. listopadu 2020